Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
DeGordijnenshop.nl
De Algemene Voorwaarden van de DeGordijnenshop.nl
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
  inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
  inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van
  een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
  met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
  diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
  consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan
  op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op
  het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
  informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
  de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon houdend onder deGordijnenshop.nl digitale inhoud
  en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument
  wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
  digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
  mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
  Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als
  de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
  van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven
  te zijn samengekomen.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Naam ondernemer: A.W.M. Snels
  Handelend onder de naam/namen:
  -DeGordijnenshop.nl
  Vestigingsadres:
  Beethovenlaan 27
  7522HG Enschede
  Bezoekadres:
  Rigtersbleek Zandvoort 10/14
  7521BE Enschede
  Telefoonnummer: 0614185342
  Bereikbaarheid:
  Van Dinsdag t/m vrijdag op afspraak
  E-mailadres: info@degordijnenshop.nl
  KvK-nummer: 55697941
  Btw-nummer: NL001333071B73
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 13. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
  elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 14. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
  ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
  algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo
  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 15. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
  voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
  weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
  op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 16. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  Artikel 4 – Het aanbod
 17. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 18. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
  digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
  van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
  afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
  en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
 19. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Artikel 5 – De overeenkomst
 20. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 21. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument
  de overeenkomst ontbinden.
 22. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data
  en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 23. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
  zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
  grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
  verbinden.
 24. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
  consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
  terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor
  zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
  de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
  van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 25. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij producten:
 26. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
  gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
  ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave
  van zijn reden(en) verplichten.
 27. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door
  de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop
  de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
  ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze
  over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
  weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
  onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
  periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product
  heeft ontvangen.
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 28. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
  digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder
  opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
  herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 29. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
  overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
  geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 30. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af
  twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel
  vastgestelde bedenktijd.
 31. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
  verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
  de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
  Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 32. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
  kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de
  consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen
  doen.
 33. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
  gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 34. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
  ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie
  over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
  Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 35. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
  bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
  wijze aan de ondernemer.
 36. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
  melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
  ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
  consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
  voordat de bedenktijd is verstreken.
 37. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
  mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
 38. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
  bij de consument.
 39. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
  ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
  aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 40. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
  van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt
  in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
  ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door
  de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
  nakoming van de verbintenis.
 41. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water,
  gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid,
  of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht,
  de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering
  van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 42. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
  materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen
  van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
  of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 43. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
  overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 44. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
  mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 45. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
  leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
  onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping
  meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
  terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product
  heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 46. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
  gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor
  de consument.
 47. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
  goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere
  methode niet terug te betalen.
  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
  alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld:
 48. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
  markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
  voordoen
 49. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
  wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
  ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
  krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
  succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 50. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
  en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
  overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 51. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 52. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
  overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
  woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 53. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 54. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn
  en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
  duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 55. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 56. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
  zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 57. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
  producten;
 58. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
  overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de
  werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen
  invloed heeft;
 59. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
  levering is verbroken;
 60. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 61. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
  en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
  Artikel 11 – De prijs
 62. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
  veranderingen in btw-tarieven.
 63. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 64. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 65. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
  waarop de prijsverhoging ingaat.
 66. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 67. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
  en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
  wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er
  tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 68. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
  garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
  in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 69. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
  toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
  vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  Artikel 13 – Levering en uitvoering
 70. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
  verlening van diensten.
 71. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
  gemaakt.
 72. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
  30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
  vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
  en recht op eventuele schadevergoeding.
 73. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 74. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
  gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging:
 75. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand.
 76. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 77. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in
  een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
  worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd
  als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
  opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur:
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar
  de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij
  de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
  verzetten.
  Artikel 15 – Betaling
 6. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen
  de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan
  van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten
  van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
  termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 7. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
  voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer
  vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de
  uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
  heeft plaatsgevonden.
 8. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de ondernemer te melden.
 9. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
  door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn
  van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven
  van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
  verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
  incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
  openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende
  € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument
  afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  Artikel 16 – Klachtenregeling
 10. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 11. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
  de ondernemer.
 12. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 13. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
  ingediend via een formulier op de contactpagina van de website van degordijnenshop.nl
 14. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
  onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.
  Artikel 17 – Geschillen
 15. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 16. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
  overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
  diensten, kunnen, worden voorgelegd aan een onafhankelijk geschillencommissie na goedkeuring van
  de ondernemer.
 17. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
  consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 18. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum
  waarop de consument de klacht bij de ondernemer in diende, schriftelijk of in een andere door de
  Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 19. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
  ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de
  ondernemer.
 20. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de
  consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek,
  schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door
  de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de
  termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
  rechter.
 21. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze bij hen bekend zijn.
 22. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan
  de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
  bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
  behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 23. Indien naast de Geschillencommissie een andere erkende of bij de Stichting
  Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
  Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende
  hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de overeengekomen
  Geschillencommissie bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of
  Kifid
 24. Klachten over de mate van afwijking in gemeten DbA moeten minimaal 15 DbA zijn zoals vermeld
  in het testrapport van DeGordijnenshop.nl. DeGordijnenshop is niet aansprakelijk voor fouten die
  voorkomen uit de montage.
  Aanvullende voorwaarden DeGordijnenshop.nl
  Aanvulling op artikel 10
  • DeGordijnenshop.nl vermeld de uitsluiting van het herroepingrecht alvorens de bestelling bevestigd wordt. Op
  maat gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden. Deze uitsluiting gaat in na het sluiten van de
  overeenkomst bij DeGordijnenshop.nl. Onder deze groep vallen alle op maat gemaakte producten als wel de op
  maat geknipte losse stof.
  • Het wijzigen of annuleren van maatwerk orders is mogelijk tot het moment van betaling. Overige producten
  kunnen tot 14 dagen na ontvangst geannuleerd worden.
  Aanvulling op artikel 12
  • Kleuren kunnen iets afwijken. Door de instellingen van computer en beeldscherm kunnen kleuren optisch
  afwijken. DeGordijnenshop.nl is hiervoor niet verantwoordelijk. Een kleurstaal aanvragen geeft uitsluiting over de
  kleur.
  Aanvulling op artikel 13
  • DeGordijnenshop vermeld een leveringstermijn van overeen te komen voor maatwerk op de site. Deze
  leveringstermijn zal zoveel mogelijk in acht genomen worden. Bij overschrijding van de leveringstermijn zal
  contact opgenomen worden met de koper.
  • Bezorgkosten zoals die op de site vermeld worden gelden uitsluitend binnen Nederland. Indien een artikel
  buiten Nederland geleverd moet worden, worden de kosten hiervoor aan de koper doorberekend.
  Aanvulling op artikel 16
  • Koper dient voor het retour sturen van goederen contact op te nemen met DeGordijnenshop over de klacht en
  de aard van de klacht kenbaar te maken, wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen
  reageren op uw klacht. Op maat gemaakte gordijnen kunnen niet retour gestuurd worden. De ondernemer maakt
  een afspraak met de klant om de klacht ter plekke te bespreken.
  • Klachten over het weren van geluid moeten na een meting door een erkend bureau minimaal 15 DbA afwijken
  van de door Degordijnenshop gemeten resultaten in zijn testrapport. De klacht wordt dan met wederzijdse
  goedkeuring opgelost worden.
  • DeGordijnenshop.nl verplicht zich tot terugbetaling van de verzendkosten van de retourzending bij gegronde
  klachten, mits de kosten hiervan de kosten van de oorspronkelijke zending niet onevenredig overschrijden.
  • Als een klacht is ontstaan door een fout van de koper zijn de kosten voor verzending en herstel van de klacht
  voor rekening van de koper. Deze kosten worden binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht voorgelegd aan
  de koper, en na akkoord en betaling hiervan wordt de klacht uiterlijk binnen 30 dagen verholpen.
  Klachten kunt u doorgeven via:
  E-mail – info@degordijnenshop.nl
  Post: DeGordijnenshop.nl , Rigtersbleek zandvoort 10/14, 7522 HG Enschede